Dataansvarlig

Ree Park Safari er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Ree Park Safari kan kontaktes her:

Ree Park Safari

Stubbe Søvej 15

8400 Ebeltoft

CVR-nr: 1772 5300

Telefon: +45 86 33 61 50

Mail: info@reepark.dk

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger, herunder retsgrundlaget

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er et kundeforhold/medlemskab i Ree Park Safari, og dine oplysninger behandles for at kunne håndtere netop dette kundeforhold/medlemskab i Ree Park Safari, hvilket omfatter:

 • Administration af dit kundeforhold hos os, herunder at vi kan levere de ydelser, som du har købt, samt til administration til bogføring, afregning, revision og kreditvurdering
 • Udsendelse af nyhedsbreve med orientering om diverse arrangementer og nyheder i virksomheden
 • Håndtering af dine medlemsoplysninger til brug for opfyldelse af medlemsforpligtelser, herunder opkrævning og betaling af medlemsskab
 • Afholdelse af sociale arrangementer og sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder taget i og omkring virksomheden aktiviteter både i dagligdagen og under arrangementer
 • Oplysninger om forældrene til børn og unge under 18 år af hensyn til kontaktmuligheder
 • Kontaktoplysninger om dig som frivillig så vi kan arrangere mødetider og komme i kontakt med dig

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Hvis det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i.
 • Hvis det er nødvendigt for at vi kan overholde en retlig forpligtelse f. eks. i henhold til bogføringsloven.
 • Hvis det er nødvendigt i forhold til en for at legitime interesse i at sende dig nyhedsbreve, foretage kreditvurdering og i øvrigt kunne tilbyde dig en effektiv kundeservice.
 • Hvis dit CPR-nummer behandles til brug for indhentelse af børneattest, som følger af Databeskyttelseslovens kapitel 3, jf. børneattestloven § 2, stk. 1.
 • Hvis du har givet dit samtykke til behandling. Du kan til enhver tid vælge at trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os via de kontaktoplysninger, som du finder ovenfor. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, vil vi slette personoplysningerne og afbryde den behandling, der blev omfattet af dit samtykke, men du skal dog være opmærksom på, at selvom den behandling, som er baseret på samtykket, ophører, kan personoplysningerne stadig opbevares hos os til andre retlige formål.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler personoplysninger på:

 • Kunder: Som udgangspunkt behandler vi alene ”almindelige personoplysninger” i form af kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, dato for kundeforhold, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse og adresse.
 • Medlemmer omfattende både børn og unge under 18 år og voksne: Som udgangspunkt behandler vi alene ”almindelige personoplysninger” i form af kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse og adresse.
  For det tilfælde, at du deltager i virksomheden som frivillig, og i den forbindelse har med unge at gøre, er vi forpligtet til at indhente børneattest på dig. I sådant tilfælde vil vi også behandle dit CPR-nr. til brug for indhentelse af børneattesten, ligesom vi vil behandle den modtagne børneattest.                 
 • Endagsgæster: Vi behandler alene ”almindelige personoplysninger” i form af kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse.
 • Gavegivere: Vi behandler alene ”almindelige personoplysninger” i form af navn samt CPR-nummer til brug for indberetning til skat.

Modtagere af personoplysninger

Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere:

 • Navision
 • Microsoft
 • IT-leverandør
 • Betalingsservice med henblik på betalingsformidling
 • Bank
 • Politiet når vi indhenter børneattester
 • Rådgivere som advokater og revisorer m.v.
 • Offentlige myndigheder, f.eks. SKAT
 • Facebook, instagram etc.
 • Mailchimp (nyhedsbrev)

Hvor får vi dine personoplysninger fra?

Personoplysningerne behandlet af Ree Park Safari indhentes som udgangspunkt alene hos dig, medmindre andet er angivet i dette afsnit.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er kunde/medlem hos os, og i op til [XX] år efter kalenderåret for ophøret af dit kundeforhold/medlemsforhold af praktiske og administrative hensyn. Såfremt vi måtte have et tilgodehavende hos dig, eller lovkrav om at opbevare længere, vil vi dog opbevare dine oplysninger, så længe det er relevant i forhold til disse regler/formål.

Dine rettigheder

Du har med databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig, som du kan se nedenfor. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, til hvilket formål vi behandler dem samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse) og sletning: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet, og du har I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger, ligesom du kan gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til markedsføring.

Ret til at få udleveret oplysninger (dataportabilitet): Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Ønsker du dette skal du henvende dig via kontaktoplysningerne ovenfor, og vi gør opmærksom på at vi kan bede dig om legitimation, så vi sikrer at dine oplysninger ikke udleveres til andre end dig.

Ret til at trække samtykke tilbage: Du har ret til at trække dit samtykke tilbage for den pågældende behandling til enhver tid. Når vi har modtaget besked om, at du har trukket dit samtykke tilbage, behandler vi ikke længere dine oplysninger med de(t) formål, du oprindeligt accepterede, medmindre vi har et andet legitimt grundlag for at gøre det i lov. Ønsker du dette skal du henvende dig via kontaktoplysningerne ovenfor.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Opdatering af privatlivspolitikken

Vi opdaterer denne privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine persondata på. Ved ændringer vil datoen, der står øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside, og vil også blive sendt ud til orientering til alle kunder/medlemmer.